Ouderbetrokkenheid en contact

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk en daarom hebben wij een aantal vaste
momenten/afspraken in een schooljaar om dit contact te waarborgen.

  • In de eerste weken van het schooljaar starten we met kindgesprekken. Ouders en
    kinderen worden uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over het kind.
    Op deze manier leren we elkaar snel kennen.
  • Jaarlijks wordt er door iedere groep een groepsavond gehouden.
  • In het voorjaar vinden nogmaals oudergesprekken plaats.
  • Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapportfolio mee, waarin ontwikkeling en welzijn zichtbaar wordt.
  • Regelmatig worden ouders uitgenodigd bij de afsluiting van thema’s in de klassen.
  • In onze hal hebben wij een koffietafel, waar we hopen dat ook ouders onderling in contact kunnen zijn onder het genot van een kop koffie of thee.

Wanneer u vragen heeft aan de leerkracht van uw kind, is er iedere middag na schooltijd gelegenheid voor een kort gesprek. Voor een langer gesprek is het prettig om vooraf een afspraak te maken.

Als ouder kunt u zich op verschillende manieren inzetten voor onze school. Er zijn een aantal vaste taken gedurende het schooljaar waarbij we een beroep doen op ouders. Verder vragen we ouders incidenteel om mee te gaan met excursies of om te helpen bij activiteiten in de klas

Wij gaan uit van de kracht van verbinding: samen werken, samen leren en samen ontdekken. Dit doen wij met de kinderen, als team, met ouders en met onze omgeving.

Parro

Voor de oudercommunicatie maken wij voornamelijk gebruik van de beveiligde app Parro. Hierdoor is het lijntje met de leerkracht kort en kan informeren over praktische zaken gemakkelijk en snel verlopen. Voor andere zaken zijn de leerkrachten telefonisch en via de mail te bereiken.

In deze app hebben wij ook de mogelijkheid om ouders middels foto’s, filmpjes en tekst te betrekken bij het onderwijs van de kinderen en daarnaast heeft het verschillende agendafuncties waardoor praktische zaken als huiswerk en het vragen van hulp inzichtelijk zijn.

Ouderbijdrage

Ook financieel kunnen ouders meehelpen in de vorm
van een ouderbijdrage. Deze kan per school verschillen. Met deze bijdrage betaalt de school bepaalde activiteiten die niet uit andere fondsen betaald kunnen worden, zoals:
• Schoolreisje
• Sinterklaasfeest
• Activiteiten
• Vieringen
• Excursies
• Bijbels voor de kinderen (vanaf groep 5)
• Attenties
De hoogte van de ouderbijdrage wordt één keer per
jaar vastgesteld door de schoolraad en geldt per kalenderjaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij gaan er vanuit dat alle ouders meebetalen. Met ingang van 2020 wordt de ouderbijdrage rechtstreeks door de school geïnd via Schoolkassa (onderdeel van ParnasSys). Wilt of kunt u deze bijdrage niet (volledig) betalen, dan
stellen wij het op prijs als u dit aan ons laat weten. De hoogte van de ouderbijdrage voor het komende jaar is:
Eerste kind € 51,-
Tweede kind € 48,-
Derde kind € 39,-
Vierde kind € 29,-
Vijfde kind € 19,-

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie personeelsleden als vertegenwoordiging van de ouders en van het personeel van de school. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op school aan de orde zijn. Indien
noodzakelijk houdt de medezeggenschapsraad achterbanbesprekingen met ouders en/of leerkrachten.

Contact
Via Parro zijn de vergaderdata te vinden. Elke vergadering is openbaar waardoor ouders deze vrijblijvend kunnen bezoeken. Van elke vergadering worden notulen gemaakt en één keer per
jaar is er een jaarverslag (mei/juni).
De notulen zijn in te zien bij de directie en het jaarverslag wordt verstuurd naar alle ouders en personeelsleden.

Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact met ons opnemen via mr.desprankel@florion.nl