Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs
kunnen volgen. Op deze pagina kunt u terugvinden hoe wij dit realiseren. Meer informatie
hierover is te lezen in onze schoolgids.

Het Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de zorg liggen. Concreet beschrijft De Sprankel: het niveau van de basiszorg, welke extra ondersteuning geboden kan worden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat De Sprankel verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind.

Handelingsgericht werken

De kern van Handelingsgericht werken is dat er uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn of haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen De Sprankel. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt.

Florion

Florion Onderwijsondersteuning is de ondersteuning van leerkrachten en scholen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden in hun ontwikkeling. Vanuit FLOO wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Door FLOO worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Hiervoor wordt een arrangement opgemaakt.

Arrangementen

Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Soms wordt de ondersteuning van de school vergroot door middel van een arrangement. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Meer informatie over arrangementen vindt u in de schoolgids.

SBO Het Speelwerk

De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, blijft voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven.

Samenwerkingsverband

Het doel van het Passend onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben
een goede onderwijsplek wordt geboden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen
met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De Sprankel is aangesloten bij
Samenwerkingsverband 2305PO.

Contactpersoon dhr. Henk Keesenberg
Postbus 290 8000 AG Zwolle info@2305po.nl
website: www.2305po.nl