Medezeggenschap

De Sprankel is één van de scholen die deel uitmaken van Florion. Elk van deze scholen heeft een medezeggenschapsraad en Florion heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad namens alle scholen.
In de medezeggenschapsraad zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het personeel van de school. Binnen de Sprankel bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden.

Als medezeggenschapsraad denken en beslissen we mee over belangrijke (beleids-)onderwerpen die op school aan de orde zijn. Indien noodzakelijk houdt de medezeggenschapsraad achterbanbesprekingen met ouders en/of leerkrachten. Deze momenten worden altijd apart gecommuniceerd.

Meer informatie over medezeggenschap op scholen is na te lezen op deze website: https://infowms.nl.

Contact
Via de kalender vindt u onze vergaderdata. Elke vergadering is openbaar en u kunt deze dus bezoeken.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt en één keer per jaar maken wij een jaarverslag (mei/juni).

De notulen zijn in te zien bij de directie en het jaarverslag wordt verstuurd naar alle ouders en personeelsleden.

Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact opnemen via sr.desprankel@florion.nl

Ouderbetrokkenheid

Identiteit en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk thema’s voor de schoolraad. Minstens één keer per jaar nodigt de schoolraad alle ouders van de school uit om over daarover met elkaar door te praten.

Ook vragen van ouders die de school betreffen kunnen op de schoolraad behandeld worden en kunnen worden gecommuniceerd naar de school.

Contact met de schoolraad

Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact met ons opnemen via:

sr.desprankel@florion.nl
Uiteraard kunt u ons ook aanspreken op het schoolplein. Uw meedenken wordt op prijs gesteld! We hebben ongeveer maandelijks een vergadering waarbij de directie voor een deel aanwezig is.