Schoolraad

Schoolraad 2018-02-20T10:38:45+00:00

De Sprankel is één van de scholen die deel uitmaken van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio. Elk van deze scholen heeft een schoolraad. Daarin zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het team van de school. Zij vergaderen samen met de schooldirectie als schoolraad.

De oudergeleding van de schoolraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden. Als schoolraad denken we mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op school aan de orde zijn. Ook vormt de schoolraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Medezeggenschap

Onderdeel van de schoolraad is de (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad. Een deel van de schoolraadleden zijn derhalve tevens medezeggenschapsraadslid. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten, waarbij geldt dat deze ouders geen lid hoeven te zijn van de schoolvereniging.
De medezeggenschapsraad heeft t.a.v. beleidszaken van de school een aantal advies- en instemmingrechten die zijn omschreven in het medezeggenschapsreglement van de  schoolvereniging.

Ouderbetrokkenheid

Identiteit en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk thema’s voor de schoolraad. Minstens één keer per jaar nodigt de schoolraad alle ouders van de school uit om over daarover met elkaar door te praten.

Ook vragen van ouders die de school betreffen kunnen op de schoolraad behandeld worden en kunnen worden gecommuniceerd naar de school.

Contact met de schoolraad

Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact met ons opnemen via:

sr.desprankel@florion.nl
Uiteraard kunt u ons ook aanspreken op het schoolplein. Uw meedenken wordt op prijs gesteld! We hebben ongeveer maandelijks een vergadering waarbij de directie voor een deel aanwezig is.

Wie zitten erin de schoolraad?